Technikum Ekonomiczne

Kształci młodzież w zawodach:

TECHNIK EKONOMISTA

Kierunek ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwent przygotowywany jest do obliczania podatków, zajmowania się sprawami kadrowo-płacowymi oraz prowadzenia rachunkowości. Nabywa kwalifikacje do wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Kierunek ten przygotowuje do pracy w biurach podróży: przygotowanie oferty, planowanie i układanie programów imprez turystycznych, kalkulowanie ich kosztów, prowadzenie i udzielanie informacji turystycznej (również w językach obcych), sporządzanie umów, korzystanie z przepisów celnych i dewizowych, posługiwanie się przepisami prawnymi w organizacji turystyki, itp.

TECHNIKUM - to szkoła zapewniająca solidne przygotowanie na studia wyższe, zwłaszcza ekonomiczne. Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości oraz dyplomu technika ekonomisty lub technika obsługi turystycznej Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w ramach praktyk zawodowych w bankach, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej oraz w biurach podróży. Możliwość nauki języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.